Academic Staff

Particle and Nuclear Theory

Theoretical Nuclear and Particle Physics

1 Particle Theory and Cosmology HP

1 Nuclear Theory HP

Professor
1

Yukinari Sumino

1

Fuminobu Takahashi

1

Emiko Hiyama

1

Masahiro Yamaguchi

Associate Professor
1

Hiroshi Ishikawa

1

Toru Kojo

1

Shoichi SasakiHP

1

Kazunori Nakayama

1

Kazuya Yonekura

Assistant Professor
1

Wen Yin

1

Shimpei Endo

1

Akira Ono

1

Naoya Kitajima

1

Masahiro Hotta

1

Masaki Yamada

1

Youichi Yamada

Condensed Matter Theory

Theoretical Condensed Matter Physics

1 Theoretical Condensed Matter and Statistical Physics HP

Professor
1

Toshihiro Kawakatsu

1

Naokazu Shibata HP

Associate Professor
1

Nariya Uchida HP

1

Takashi Koretsune HP

1

Joji Nasu HP

Assistant Professor
1

Wataru Izumida HP

1

Atsushi Ono

1

Tatsuya Nakajima

1

Takahiro Murashima

1

Hisatoshi Yokoyama

1

Tuan Hung Nguyen

Metal Physics

1 IMR Theoretical Physics Group HP

Experimental Nuclear and Particle Physics

Experimental Nuclear and Particle Physics, High Energy Physics

1 Experimental Particle Physics (Accelerator) HP

1 Experimental Particle Physics (Neutrino) HP

1 Experimental Nuclear Physics HP

Professor
1

Atsuko K. Ichikawa

1

Kunio Inoue

1

Yasuhiro Kishimoto

1

Fumihiko Suekane HP

1

Kimiko Sekiguchi HP

1

Hirokazu Tamura HP

1

Satoshi N. Nakamura

1

Koji Miwa

Associate Professor
1

Koji Ishidoshiro

1

Naohito Iwasa

1

Mifuyu Ukai

1

Masayuki Koga

1

Tomoyuki Sanuki

1

Itaru Shimizu

Assistant Professor
1

Haruo Ikeda

1

Koichi Ichimura

1

Masashi Kaneta HP

1

Kiseki Nakamura

1

Shuhei Hayakawa

1

Kenjirou Miki

1

Lukas Berns

1

Hiroko Watanabe

Nuclear Science

1 Nuclear Science HP

Professor
1

Hiroaki Ohnishi

1

Toshimi Suda HP

1

Hiroyuki Hama

Associate Professor
1

Shigeru Kashiwagi

1

Hidetoshi Kikunaga

1

Norihito Muramatsu

1

Fujio Hinode

Assistant Professor
1

Manabu Miyabe

1

Toshiya Muto

1

Atsushi Tokiyasu

1

Yuki Honda

1

Yuta Sada

1

Yuji Matsumura

1

Takuya Yokokita

Nuclear Radiation Physics

1 Nuclear Radiation Physics HP

Professor
1

Masatoshi Itoh

1

Atsuki Terakawa

Assistant Professor
1

Satoshi Adachi

Accelerator Science

1 Accelerator Science HP

Professor
1

Michikazu Kinsho

Condensed Matter Experiment I

Condensed Matter Physics -Electronic Properties- Strongly Interacting Many Particle Quantum Systems

1 Photoemission Solid-State Physics HP

1 Low Temperature Quantum Physics HP

1 Macroscopic Quantum Phenomena HP

1 Microscopic Structural Condensed Matter Physics HP

1 Low-Dimensional Quantum Physics HP

Professor
1

Kenya Ohgushi

1

Noriaki Kimura

1

Takafumi Sato

1

Yusuke Wakabayashi

Associate Professor
1

Yoshinori Imai

1

Hidekazu Shimotani

1

Makina Saito

1

Katsuaki Sugawara

1

Seigo Soma

1

Hiroshi Matsui

1

Yuta Mizukami

Assistant Professor
1

Takuya Aoyama

1

Yuta Ishii

1

Noriyuki Kabeya

1

Kosuke Nakayama

Metal Physics

1 Condensed Spin Matter Group HP

1 High Magnetic Field Condensed Matter HP

1 Low Temperature Materials Science HP

1 Condensed Matter Physics in Molecular Materials HP

1 Thin Films and Heterointerfaces Research Group HP

Professor
1

Takahiko Sasaki HP

1

Atsushi Tsukazaki

1

Hiroyuki Nojiri

1

Masaki Fujita

Associate Professor
1

Satoshi Iguchi

1

Motoi Kimata

1

Yusuke Nambu

1

Tsutomu Nojima

1

Kohei Fujiwara

Assistant Professor
1

Mitsuru Akaki

1

Yoichi Ikeda

1

Hirotaka Okabe

1

Motoki Osada

1

Shiori Sugiura

1

Shusuke Takada

1

Takanori Taniguchi

1

Tsukasa Terada

1

Shintaro Nakamura

1

Tetsuya Furukawa

1

Iwao Mogi

Strongly Correlated Electron Physics

1 Strongly Correlated Electron Physics HP

Professor
1

Yuka Ikemoto

1

Satoshi Kera

1

Shin-ichi Fujimori

Condensed Matter Experiment II

Quantum Condensed Matter Physics, Biophysics

1 Soft Matter and Biophysics HP

1 Solid State Photophysics HP

1 Ultrafast Spectroscopy HP

1 Quantum Dynamics HP

Professor
1

Masayuki Imai

1

Shinichiro Iwai HP

1

Fumihiro Kaneda HP

1

Go Yusa

1

Masayuki Yoshizawa HP

Associate Professor
1

Yohei Kawakami

1

Satoshi Tomita HP

1

Masakazu Matsubara HP

Lecturer
1

Yuka Sakuma

Assistant Professor
1

Hirotake Itoh

1

Seigo Ohno

1

Tetsuhiko Ohba

1

Minoru Kurisu

1

Katsushi Hashimoto

Crystal Physics

1 Spin-Related Functional Materials Science HP

1 Crystal Growth Physics HP

Professor
1

Yoshinori Onose

1

Kozo Fujiwara

Associate Professor
1

Yoichi Nii

1

Haruhiko Morito

Assistant Professor
1

Lu-Chung Chuang

1

Kensaku Maeda

1

Hidetoshi Masuda

Solid State Spectroscopy

1 Surface Structure Physics HP

1 Quantum Spin Physics HP

1 Electron-Crystallography and-Spectroscopy HP

1 Structural Physics and Crystal Physics HP

Professor
1

Tadashi Abukawa

1

Taku J Sato HP

1

Masami Terauchi HP

Associate Professor
1

Yohei Sato HP

1

Kazuhiro Nawa

Assistant Professor
1

Katsuki Kinjo

1

Takatoshi Matsumoto

1

Hajime Yamamoto

Quantum Measurement and Functional Sensing

1 Quantum Measurement and Functional Sensing HP

Professor
1

Shinichi Adachi HP

1

Chiko Otani HP

1

Tatsuaki Tsuruyama

page top