Academic Staff

Particle and Nuclear Theory

Theoretical Nuclear and Particle Physics

1 Particle Theory and Cosmology HP

1 Nuclear Theory HP

Professor
1

Fuminobu Takahashi

1

Ken-ichi Hikasa

1

Masahiro Yamaguchi

Associate Professor
1

Hiroshi Ishikawa

1

Shoichi SasakiHP

1

Yukinari Sumino

1

Kazuya Yonekura

1

Satoshi Watamura

Assistant Professor
1

Shimpei Endo

1

Akira Ono

2

Yusuke Tanimura

1

Naoya Kitajima

1

Masahiro Hotta

1

Masahiro Maruyama

1

Masaki Yamada

1

Youichi Yamada

1

Norimi Yokozaki

Condensed Matter Theory

Theoretical Condensed Matter Physics

1 Theoretical Condensed Matter and Statistical Physics HP

Professor
1

Sumio Ishihara HP

1

Toshihiro Kawakatsu

1

Riichiro Saito HP

Associate Professor
1

Nariya Uchida HP

1

Takashi Koretsune HP

1

Naokazu Shibata HP

Assistant Professor
1

Wataru Izumida HP

1

Atsushi Ono

1

Tatsuya Nakajima

1

Takahiro Murashima

1

Hisatoshi Yokoyama

1

Mohammad Shoufie Ukhtary

Metal Physics

1 IMR Theoretical Physics Group HP

Professor
1

Gerrit Bauer

Associate Professor
1

Kentaro Nomura HP

Assistant Professor
1

Mehrdad Elyasi

1

Koji Kobayashi

1

Koji Sato

1

Ryota Nakai

1

Weichan Yu

Experimental Nuclear and Particle Physics

Experimental Nuclear and Particle Physics, High Energy Physics

1 Experimental Particle Physics (Accelerator) HP

1 Experimental Particle Physics (Neutrino) HP

1 Experimental Nuclear Physics HP

Professor
1

Kunio Inoue

1

Yasuhiro Kishimoto

1

Hirokazu Tamura HP

1

Fumihiko Suekane HP

1

Satoshi N. Nakamura

1

Hitoshi Yamamoto

Associate Professor
1

Koji Ishidoshiro

1

Naohito Iwasa

1

Takashi Koike

1

Masayuki Koga

1

Tomoyuki Sanuki

1

Itaru Shimizu

1

Kimiko Sekiguchi HP

1

Tadao Mitsui HP

1

Koji Miwa

Lecturer
1

Kengo Nakamura

Assistant Professor
1

Haruo Ikeda

1

Koichi Ichimura

1

Kota Ueshima

1

Masashi Kaneta HP

1

Yoshihito Gando

1

Kyoko Tamae

1

Sho Nagao

1

Ryotaro Honda

1

Kenjirou Miki

1

Ryo Yonamine

1

Hiroko Watanabe

Nuclear Science

1 Nuclear Science HP

Professor
1

Hiroaki Ohnishi

1

Toshimi Suda HP

1

Hiroyuki Hama

Associate Professor
1

Shigeru Kashiwagi

1

Hidetoshi Kikunaga

1

Norihito Muramatsu

1

Fujio Hinode

1

Sadao Mimura

Assistant Professor
1

Takatsugu Ishikawa HP

1

Manabu Miyabe

1

Toshiya Muto

1

Kyo Tsukada

1

Atsushi Tokiyasu

1

Yuki Honda

1

Yuta Sada

Nuclear Radiation Physics

1 Nuclear Radiation Physics HP

Professor
1

Masatoshi Itoh

1

Atsuki Terakawa

Assistant Professor
1

Kazuo Tanaka

1

Yohei Matsuda

Accelerator Science

1 Accelerator Science HP

Professor
1

Michikazu Kinsho

1

Kazuhiro Tanaka

1

Junji Haba

Condensed Matter Experiment I

Condensed Matter Physics -Electronic Properties- Strongly Interacting Many Particle Quantum Systems

1 Photoemission Solid-State Physics HP

1 Solid State Physics on Nano-Network Solids HP

1 Low Temperature Quantum Physics HP

1 Macroscopic Quantum Phenomena HP

1 Microscopic Structural Condensed Matter Physics HP

1 Low-Dimensional Quantum Physics HP

Professor
1

Kenya Ohgushi

1

Akira Ochiai

1

Takafumi Sato

1

Takashi Takahashi

1

Katsumi Tanigaki

1

Yusuke Wakabayashi

Associate Professor
1

Noriaki Kimura

1

Hidekazu Shimotani

1

Katsuaki Sugawara

1

Seigo Soma

1

Hiroshi Matsui

Lecturer
1

Yoshinori Imai

Assistant Professor
1

Takuya Aoyama

1

Noriyuki Kabeya

1

Kosuke Nakayama

1

Stephane Yu Matsushita

Metal Physics

1 Condensed Spin Matter Group HP

1 High Magnetic Field Condensed Matter HP

1 Low Temperature Materials Science HP

1 Condensed Matter Physics in Molecular Materials HP

1 Thin Films and Heterointerfaces Research Group HP

Professor
1

Takahiko Sasaki HP

1

Atsushi Tsukazaki

1

Hiroyuki Nojiri

1

Masaki Fujita

Associate Professor
1

Satoshi Iguchi

1

Motoi Kimata

1

Yusuke Nambu

1

Tsutomu Nojima

1

Kohei Fujiwara

Assistant Professor
1

Yoichi Ikeda

1

Takumi Kihara

1

Junichi Shiogai

1

Shintaro Nakamura

1

Takayuki Harada

1

Michihiro Hirata

1

Iwao Mogi

Strongly Correlated Electron Physics

1 Strongly Correlated Electron Physics HP

Professor
1

Shin-ichi Fujimori

1

Hiroshi Yamamoto

Associate Professor
1

Yuka Ikemoto

Condensed Matter Experiment II

Quantum Condensed Matter Physics, Biophysics

1 Surface Physics HP

1 Soft Matter and Biophysics HP

1 Solid State Photophysics HP

1 Solid-state Quantum Transport HP

1 Ultrafast Spectroscopy HP

Professor
1

Teruya Ishihara HP

1

Masayuki Imai

1

Shinichiro Iwai HP

1

Shozo Suto

1

Yoshiro Hirayama

1

Masayuki Yoshizawa HP

Associate Professor
1

Toyoaki Eguchi

1

Masakazu Matsubara HP

1

Hidetake Miyata

1

Go Yusa

Assistant Professor
1

Hirotake Itoh

1

Seigo Ohno

1

Tetsuhiko Ohba

1

Yohei Kawakami

1

Yuka Sakuma

1

Satoshi Tomita

1

Toru Tomimatsu

1

Katsushi Hashimoto

1

Mohammad Hamzah Fauzi

Crystal Physics

1 Spin-Related Functional Materials Science HP

1 Crystal Growth Physics HP

Professor
1

Yoshinori Onose

1

Kozo Fujiwara

Associate Professor
1

Yutaka Ohno HP

1

Haruhiko Morito

Assistant Professor
1

Keiji Shiga

1

Kensaku Maeda

1

Yoichi Nii

1

Hidetoshi Masuda

Solid State Spectroscopy

1 Surface Structure Physics HP

1 Quantum Spin Physics HP

1 Electron-Crystallography and-Spectroscopy HP

1 Structural Physics and Crystal Physics HP

Professor
1

Tadashi Abukawa

1

Hiroyuki Kimura HP

1

Taku J Sato

1

Masami Terauchi HP

Associate Professor
1

Yohei Sato HP

Assistant Professor
1

Daisuke Okuyama

1

Terutoshi Sakakura HP

1

Kazuhiro Nawa

1

Daisuke Morikawa

1

Hajime Yamamoto

Quantum Sensing and Measurement Optics

1 Quantum Sensing and Measurement HP

Professor
1

Shinichi Adachi HP

1

Chiko Otani HP

1

Hiroshi Yamaguchi HP

page top